19 | 02 | 2018

Vogels van Groningen

De vogels van de provincie Groningen

1983

vogelsvangroningenEgbert Boekema, Piet Glas en Jan Hulscher, DE VOGELS VAN DE PROVINCIE GRONINGEN.
Uitgeverij Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis bv Groningen, ISBN 90 6243 031 7.

Een samenvattend overzicht van het vogelleven in de provincie Groningen bestond tot het verschijnen van dit boek niet. Eigenlijk was er tot voor kort vrijwel niets bekend over voorkomen en verspreiden van de diverse vogelsoorten, hetgeen steeds weer bleek in publikaties over de landelijke verspreiding van sommige van die soorten. De provincie Groningen werd dan dikwijls als een witte vlek op de verspreidingskaarten aangegeven, vanwege het ontbreken van de gegevens. Pas in de afgelopen tien jaren zijn belangwekkende vogelkundige publikaties verschenen over de belangrijkste natuurgebieden in onze provincie, zoals de Dollard, de Lauwersmeer, het Zuidelijk-Westerkwartier en de omgeving van het Zuidlaardermeer. Maar er bleven grote leemten in onze kennis. Wat weten we eigenlijk van de overige oude landschappen, van Westerwolde, het Oldambt, het Hoogeland of het Reitdiepdal? Een andere verontrustende omstandigheid is, dat in een halve eeuw tijds een sterke nivellering van de Groninger landschappen heeft plaats gevonden door met name de ruilverkavelingen, hetgeen zijn weerslag vindt in een waarneembare verarming van de natuur.

Voor een aantal vogelaars-natuurbeschermers waren er daarom voldoende argumenten voorhanden om een vereniging voor vogelstudie en vogelbescherming op te richten. Zo ontstond in 1968 de vereniging 'Avifauna Groningen', met als doelstellingen: het bestuderen van in de vrije natuur voorkomende vogels in het bijzonder in de provincie Groningen; het verzamelen, vastleggen en publiceren van gegevens daaromtrent; het opstellen van een avifauna van de hele provincie en het door haar werk bevorderen van de bescherming van de vogels.

Met het verschijnen van dit boek is aan de doelstelling, het opstellen van een avifauna van de gehele provincie, voldaan. Als hoofdthema's heeft de redaktie gekozen voor een beschrijving van de samenhang tussen de opbouw van de diverse landschappen en de daar aanwezige vogelbevolkingen en voor een overzicht van de tegenwoordige verspreiding van broedvogels en niet-broedvogels in de provincie. Het boek sluit daarmee aan bij de recent verschenen avifauna's van Friesland en Drenthe.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen