19 | 02 | 2018

Vogelconcentraties in Groningen

Atlas van vogelconcentraties en lokale vliegbewegingen
in de provincie Groningen

1988

vogelconcentratiesingroningenHenk Meeuwsen en Kees van Scharenburg.
Een uitgave van de Provinciale Planologische Dienst van de provincie Groningen, Afdeling Landinrichting, Groningen, september 1988.

De laatste jaren zien we een toename van het aantal hoge obstakels en van plannen die de oprichting van hoge obstakels met zich mee kunnen brengen. Te denken valt aan hoogspanningsleidingen en windmolens, maar ook aan toenemend vliegverkeer op lage hoogten zoals helicoptervluchten, ultralichte vliegtuigen en zeilvliegen.
Om tot een goede beleidsafweging te komen is kennis over vogelvliegbewegingen onontbeerlijk. Met name ook als het gaat om lokatiekeuzen.
De plaatsing van hoge obstakels en de toename van vliegbewegingen op lage hoogten vergroten niet alleen de kans op aanvaringen met vogels, maar kunnen ook omliggende gebieden onaantrekkelijk of onbereikbaar maken voor vogels. Brandganzen bijvoorbeeld houden op met foerageren en nemen de waakhouding aan, wanneer een helicopter op 10 km afstand vliegt. Bij een afstand van 5 km ontstaat bij de ganzen al paniek. In de provincies Gelderland en Noord-Holland vormde de obstakelproblematiek aanleiding tot het uitbrengen van rapporten waarin kennis verzameld is over vogelconcentratiegebieden en vogelvliegbewegingen.

Deze problematiek gaf aanleiding om ook in Groningen een dergelijk onderzoek uit te voeren. De doelstelling daarvan luidde: "Het overzichtelijk ordenen en eventueel aanvullen van de kennis alsmede het aangeven van van kennislacunes op het gebied van dagelijkse vogeltrekbewegingen in de provincie Groningen."

De resultaten van het onderzoek zijn in dit rapport weergegeven. Aan de orde komen de afbakening van het onderzoeksterrein en de soortenkeuze, met de daaraan ten grondslag liggende overwegingen, de werkwijze en een leeswijzer bij soortteksten en kaarten. Een groot deel van het rapport bestaat uit een weergave in tekst en kaart van de momenteel aanwezige kennis over de in het onderzoek betrokken soorten.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen