Pagina 1 van 1

Vrijwillige vogelaars gezocht voor de kwelders van Groningen

Geplaatst: 04 apr 2011, 08:06
door Carofisc
Kwelderherstel Groningen is een programma met als doel het vergroten van de biodiversiteit van de Groninger kwelders. Het belangrijkste middel om dit doel te halen is beweiding van de kwelders. In het gebied zullen inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd om de kwelders veeveilig te maken. Maatregelen als het ophogen van lanen, aanleg van dammen en herprofilering van sloten en greppels. Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar enthousiaste en ervaren vrijwilligers die in de periode 1 mei – 15 juli, het gebied controleren op nesten en eieren. Dit is een verplichting die voortvloeit uit de Flora- en faunawet, waarvoor in samenspraak met diverse natuurorganisaties en belangenverenigingen een ontheffing is aangevraagd. Het streven is dat er zowel voor de Dollard als de Noordkust een poule van vrijwilligers samengesteld wordt die hierbij kunnen helpen. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht op de site www.kwelderherstelgroningen.nl.

Re: Vrijwillige vogelaars gezocht voor de kwelders van Groni

Geplaatst: 04 apr 2011, 11:05
door Aart
Ha,

Even een eerste reactie:
Twee boeren, iemand van de Grontmij, twee mensen die de natuur vertegenwoordigen.
Ik lees: betere ontsluiting, afgraven, ophogen. Heel veel verstoring. Is de subsidiejacht weer geopend? Wordt de natuur hier beter van?
Mijn eerste reactie is nee! Niets doen lijkt me veel beter.

Aart

Re: Vrijwillige vogelaars gezocht voor de kwelders van Groni

Geplaatst: 04 apr 2011, 21:40
door martijn
Hallo,

Ik ben het hier met Aart eens. Veeveilig maken? zodat er nog meer vee bij kan zeker. Nee, dat is goed voor grondbroeders. Juist kwelders zijn nog de weinige plekken in Nederland die zelf sterk veranderen door de dynamiek van de natuur. En de daarbij behorende biodiversiteit is al aanwezig. Door ingrijpen zal je eerder karakterestieke soorten gaan verliezen dan toevoegen. De werkzaamheden "Ophogen van lanen, aanleg van dammen en herprofilering van sloten en greppels" Dit is dus de natuur naar eigen hand zetten. Deze oproep heeft toch niets te maken met natuur, maar meer met de uitbreiding van de veestapel. ECHTE natuurliefhebbers, NIET DOEN!

Groet Martijn Bakker

Re: Vrijwillige vogelaars gezocht voor de kwelders van Groni

Geplaatst: 17 apr 2011, 21:25
door theojager
Ik wil bovenstaande enigszins nuanceren.
De maatregelen die op de kwelders worden uitgevoerd zijn zeer zeker bedoeld om de natuur te versterken. En natuurlijk zijn daar partijen bij betrokken die niet bestaan als vogelaarsorganisatie, maar op de een of andere manier geld moeten verdienen. Daar kan je nou eenmaal niet zonder.
Al jaren geleden is door ondergetekende, samen met Marinus Brijker (toenmalig bestuurslid,tevens coordinator van de Wadvogelwerkgroep), en de Waddenvereniging, bij de Provincie Groningen aangedrongen op een betere begrazing van de kwelders, om de verruiging terug te dringen. Dit, omdat we zagen dat de diversiteit op de kwelders, zowel wat betreft flora als vogels, aan het nivelleren was. Koloniebroedende vogels komen nu bijvoorbeeld al niet meer voor. Bedenk daarbij ook dat deze kwelders niet natuurlijk zijn, maar aangelegd door mensen, en van oudsher altijd begraasd werden. Die begrazing is sterk afgenomen, en wat we nu veel zien is het inscharen van paarden, wat we ongewenst vinden. Het streven is een zomerbegrazing met vooral koeien, met een veedichtheid die diversiteit en afwisseling in de hand werkt. Dus geen intensieve begrazing, maar een 'natuurbegrazing'. Dit is uitgewerkt in een beheer- en inrichtingsplan. Onder andere Groninger Landschap en Natuurmonumenten zitten hiervoor in de stuurgroep. Het plan is vervolgens uitgewerkt, waarbij de werken op de kwelder zodanig worden uitgevoerd en gepland dat schade aan de natuur zoveel mogelijk voorkomen wordt. Dus, helaas de komende 3 jaren enige verstoring op de kwelder, maar naar we hopen is die verstoring beperkt en leidt een en ander tot een grotere biodiversiteit op de kwelders en ook een grotere variatie in de vogelbevolking van de kwelders.
Het is belangrijk dat bij de uitvoering voldoende aandacht is voor bestaande natuurwaarden, en zeker eventueel aanwezige bijzondere soorten ontzien worden. Hiervoor is aandacht bij de uitvoerders van deze werken, maar ook als Avifauna Groningen willen we vinger aan de pols houden. Mochten jullie de komende 3 seizoenen iets waarnemen wat niet door de beugel kan, meldt dat dan bij mij.

Theo Jager

Re: Vrijwillige vogelaars gezocht voor de kwelders van Groni

Geplaatst: 17 apr 2011, 22:59
door martijn
Hallo,

Maar "natuurbegrazing" gebeurt nu toch al? En veeveilig maken? Hoeveel beesten verzuipen er dan per jaar? Op de Dollardkwelders en op de Punt van Reide loopt ook vee voor begrazing en ook daar nemen koloniebroedende vogels af. En dat deze kwelders niet natuurlijk zouden zijn Ok, ze zijn misschien verlegd maar voor de inpoldering heeft de kustlijn van groningen er toch zo uitgezien. En met "de natuur naar eigen hand zetten" bedoel ik dat wij onze wensen gaan creëren. Neem als voorbeeld de grutto. Kwamen hier heel heel vroeger net zoveel grutto's voor in Nederland als nu? Het antwoord is nee. Wij hebben Nederland omgetoverd in grasland wat de grutto aantrekkelijk bleek te vinden. Een paradijs. Maar nu neemt de grutto in rap tempo af omdat wij de graslanden nog meer aan het verfijnen zijn voor onze consumptie. En is dat erg? ja, en niet voor de grutto alleen. Zou Nederland zijn natuurlijke milieus nog hebben zouden we ongeveer net zo veel grutto's hebben als in Polen. Daar in tegen zou de biodiversiteit veel hoger zijn. Dus meer soorten planten en dieren, en dus meer balans. Wat ik hier mee wil zeggen is dat de natuur zelf bepaald hoe een landschap gevormd wordt en het daarbij behorende leven.

Martijn Bakker